audity

Oferujemy przeprowadzenie auditów systemów zarządzania (jakością, laboratorium, bezpieczeństwem informacji) i wyrobów medycznych:

strony pierwszej, czyli auditów wewnętrzynych - przeprowadzanch w celach wewnętrznych przez samą organizację lub w jej imieniu. Zwykle stanowią podstawę do zadeklarowania zgodności np. Systemu Zarządzania z wymaganiami normy. W ramach auditu wewnętrznego oferujemy przeprowadzenie oceny dokumentacji i Waszego systemu zarządzania przed auditem jednostki zewnetrznej (certyfikacją, akredytacją)

strony drugiej, czyli auditów (zewnętrznych) przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją np. przez klienta lub osobę występującą w jego imieniu.

 

Gwarantujemy:

  • niezależność auditorów,
  • dobór auditorów - specjalistów gwarantujących poufność, bezstronność,
  • dostarczenie raportu z auditu nie później niż 3 dnia od zakończenia auditu (standardowo na spotkaniu zamykającym w dniu kończącym audit)